download exam-icon exam-image exam-typo food-icon food-image food-typo magazine-icon magazine-image magazine-typo recipe-icon recipe-image recipe-typo tabaye-logo-outline tabib-icon tabib-image tabib-typo tajrobe-icon tajrobe-image tajrobe-typo

سیب زمینی

سرد و تر
افزایش وزن
معده ضعیف
سنگ کلیه و مثانه